“เรียนกับเรา ใครก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ     :      บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :    Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ     :      B.B.A. (Business Administration)

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตบัณฑิตที่ มีความรอบรู้ และบูรณาการศาสตร์การบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยี ทักษะชีวิตจนนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเป็นผู้ประกอบการบน พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

รูปแบบการเรียน

เรียนทฤษฎี 3 ปี ฝึกงาน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขั้นไป

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสียง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ประกอบการ
 • ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมีความรับผิตชอบต่อตนเองและสังคม
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะผู้นำ และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม โดยปราศจากข้อขัดแย้ง

ชั้นปี 2

 • มีแนวคิดในการตำเนินธุรกิจ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการนำเสนอ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • มีทักษะด้านเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม สืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

ชั้นปี 3

 • มีความสามารถในการวางแผนธุรกิจ
 • มีความสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อการลงทุน
 • มีความสามารถในการออกแบบและสร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผลของปัญหาได้
 • มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมตามองค์ความรู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาได้

ชั้นปี 4

 • มีความสามารถสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจ
 • มีความสามารถออกแบบกลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจ
 • มีความสามารถสังเคราะห์ความรู้เพื่อพัฒนาการประกอบการ
โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ
2. นักวิเคราะห์และวางแผน
3. นักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
4. เจ้าพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน