“ปั้นนักบัญชีที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ     :      บช.บ.

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :     Bachelor of Accountancy)
ชื่อย่อ     :      B.Acc

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีมีแนวทางในการจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดย มีระบบการบันทึก ข้อมูลทางการบัญชีที่มีมาตรฐาน เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปและบนพื้นฐานของ การปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณ ความมีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมในการดําเนินงานอันเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียนทฤษฎี 3.5 ปี ฝึกงาน 1 ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ขั้นไป (หลักสูตรยอดนิยม)

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1
มีทักษะความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 

ชั้นปี 2
มีทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีและการประกอบธุรกิจ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดชอบ สามารถจัดทําบัญชีและเข้าใจการบันทึกบัญชี

ชั้นปี 3
มีทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี การภาษีอากร ระบบ สารสนเทศและดิจิทัลในการทํางานบัญชี สามารถจัดทํางานสอบบัญชี งานสารสนเทศทางการบัญชี งานบัญชีภาษีอากร

ชั้นปี 4
มีทักษะและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบัญชี มีทักษะการบรูณาการและการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานทางการบัญชี มีสมรรถนะของการทํางานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้จัดทําบัญชี พนักงานบัญชี ผู้จัดการบัญชี สมุห์บัญชี
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)
3. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
4. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
5. นักวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
6. นักวิเคราะห์และวางระบบบัญชี นักวางระบบบัญชี นักวางระบบภาษีอากร
7. ปรึกษาทางการบัญชีและการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาทางการบัญชีบริหาร
8. ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
9. ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการและธุรกิจ รับจัดทําบัญชี
10. พนักงานราชการฝ่ายบัญชีการเงิน พนักงานพัสดุ พนักงานธุรการ นักวางแผนระบบ