“เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงสู่การเป็นนักธุรกิจด้านสุขภาพ”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม    :     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม)
ชื่อย่อ     :      บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม    :     Bachelor of Business Administration (Health and Aesthetic Business Management)
ชื่อย่อ     :      B.B.A. (Health and Aesthetic Business Management)

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกและระดับภูมิภาครวมทั้งในประเทศ ความสำคัญของหลักสูตรนี้ คือ การเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่มีการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการแพทย์ ด้านโภชนาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL) โดยเรียนในมหาวิทยาลัย 2 ปี และทำงานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2 ปี  

รูปแบบการเรียน

เรียนทฤษฎี 2.5 ปี ฝึกงาน 1.5 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ทุกสาย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขั้นไป

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปี 1

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในการทำบัญชีสำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงาม และสามารถจัดทำบัญชีอย่างง่ายได้
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ในเบื้องต้น ทั้งคำศัพท์เฉพาะและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
 3. มีความรู้เบื้องต้นด้านการใช้อาหารชะลอวัยและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงาม และสามารถประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงามเบื้องต้นได้

ชั้นปี 2

 1. มีความรู้ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย การปฐมพยาบาลในสภาวะต่าง ๆ ในเบื้องต้น และสามารถประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการในธุรกิจสุขภาพและความงาม
 2. มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขาภิบาลในธุรกิจสุขภาพและความงาม สามารถจัดสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยได้อย่างถูกต้อง
 3. ามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนและดำเนินงานตามหลักกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพธุรกิจสุขภาพและความงามได้อย่างเหมาะสม
 4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติและส่วนงานต่าง ๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสามารถในการเข้าใจและให้คุณค่าโดยการพิจารณาจากหลายมุมมองและจากภูมิหลังของบุคคลที่แตกต่างกัน
 5. มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งเป็นทีมและเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้นปี 3

 1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การบูรณาการแนวความคิดในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการมุ่งเน้นลูกค้าและการสร้างเครือข่าย
 2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมออกกำลังกายทั้งในชีวิตประจำวันและยามว่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
 3. มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรม สืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
 5. สามารถคิดเป็นทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงาม มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบการ ทั้งความรู้ทางหลักทฤษฎีและกระบวนการปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ ตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
 6. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารและจัดการกับความเสี่ยงในธุรกิจสุขภาพและความงาม และมีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาโดยสามารถนำความรู้ในศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ

ชั้นปี 4

 1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจบริการได้เป็นอย่างดี
 2. สามารถบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บูรณาการแนวความคิดในการบริหารความสัมพันธ์ ด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม
 3. มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้านสุขภาพและความงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม ด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
 5. สามารถวางแผนการบริหารจัดการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยการมุ่งเน้นลูกค้า และการสร้างเครือข่าย เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 6. สามารถออกแบบและประเมินธุรกิจสุขภาพและความงามในฐานะเป็นผู้ประกอบการ
โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. บุคลากรในธุรกิจสุขภาพและสถานพยาบาล ธุรกิจสปาและความงาม เช่น เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานบริการส่วนหน้า
2. พนักงานต้อนรับและแนะนำผลิตภัณฑ์ แนะนำประเภทกีฬา หรือกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย
3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาและนันทนาการ
4. ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสถานพยาบาล ธุรกิจสปาและความงาม และธุรกิจกีฬาและนันทนาการ