ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่
ประเภทบุคคล *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์
E-Mail *
หมวดหมู่ของอาชีพ
ประเภท *
ชื่อเรื่อง *
รายละเอียด *

ข้อตกลงการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะหรือการแจ้งขอร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงถึงอีเมลคณบดีโดยตรง
เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยข้อร้องเรียนทุกเรื่องจะแจ้งผลให้ท่านทราบภายหลัง ผู้ให้ข้อมูลจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์และจะต้องใช้ข้อความที่สุภาพปราศจากการนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ให้ข้อมูลอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง จนไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว