คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาใหม่ SRU 2566

เด็ก วจก.ไม่เอ้าท์
ดูครบทุกเรื่องพร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจ

MSC เม้าท์มอย

MSC PRIDE

ดูทั้งหมด..

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด…
ดูทั้งหมด…
ดูทั้งหมด…
ดูทั้งหมด…

ข่าววิจัย/อบรม

Concept proposal
ข่าววิจัย/อบรม ทั้งหมด
ชื่อเรื่อง
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2566
1 1 download
October 20, 2022
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน 2566
1 7 downloads
August 24, 2022
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน 2566 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
1 3 downloads
August 23, 2022
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (FUNDAMENTAL FUND : FF) ปีงบประมาณ 2567
1 3 downloads
August 17, 2022
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ปีงบประมาณ 2567
1 5 downloads
August 15, 2022
ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับหลักฐานสนับสนุนในด้านอุปสรรคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1 15 downloads
May 24, 2022
สวพ. ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
1 6 downloads
May 11, 2022
สวก. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเริ่มเขียนโครงการวิจัยในแบบฉบับเกษตรกรรุ่นใหม่ “โจทย์วิจัยเขียนง่ายกว่าที่คิด”
1 3 downloads
April 26, 2022
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์) เทคนิค การเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุน
1 0 download
March 22, 2022
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1 3 downloads
March 22, 2022
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพือท้องถิ่นและสังคม
1 2 downloads
March 22, 2022
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ และบัณฑิตศึกษา “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17″
1 4 downloads
March 9, 2022
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566
1 8 downloads
March 9, 2022
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรม
1 3 downloads
March 8, 2022
สวพ.มรส. ขอเชิญนักวิจัย มรส. เข้าร่วมโครงการ “ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน&วิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัติรได้”
1 4 downloads
March 1, 2022
ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2566
1 3 downloads
March 1, 2022
สวพ.มรส. ขอเชิญนักวิจัย มรส. เข้าร่วมโครงการ “การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
1 2 downloads
February 14, 2022
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมรูปแบบออนไลน์ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1 6 downloads
February 2, 2022
ประชาสัมพันธ์การส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลประกอบการเข้ารับการพิจารณารางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีฯ ประจำปี 2565
1 0 download
February 2, 2022
สวพ.มรส. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
1 1 download
January 18, 2022
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2565
1 1 download
January 5, 2022
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th GMSARN International Conference 2021
1 3 downloads
November 16, 2021
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน มรส. ประจำปีงบประมาณ 2565
1 0 download
September 21, 2021
ประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยระดับภูมิภาค 2564 (Regional Research Expo 2021)
1 0 download
September 20, 2021