ยินดีต้อนรับสู่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Faculty for Value Experience and Innovation Management

คณะแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์

ผลงานนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

อัตลักษณ์

ใฝ่รู้ สู้งาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

เป็นคณะแห่งบริหารจัดการที่ทันสมัย และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม