MSC PRIDE

ดูทั้งหมด..

ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด…
ดูทั้งหมด…
ดูทั้งหมด…
ดูทั้งหมด…

honors researchers

ข่าววิจัย/อบรม

ข่าววิจัย/อบรม ทั้งหมด
ชื่อเรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาสู่การค้นหาและพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนภายนอก
1 2 downloads
July 1, 2024
ขอเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการ และทุกท่านที่สนใจ ร่วมงานการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อาหาร NRCT TALK: Green and Sustainability Innovation Food Products ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
1 0 download
May 20, 2024
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
1 0 download
May 17, 2024
ขอประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1 4 downloads
April 1, 2024
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสูมบูรณ์ แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
1 4 downloads
February 7, 2024
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม นักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
1 3 downloads
January 18, 2024
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS 2023 (อัปเดต)
1 4 downloads
January 18, 2024
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยและพัฒนานักศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
1 5 downloads
November 7, 2023
ประกาศค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1 3 downloads
October 25, 2023
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567
1 7 downloads
October 25, 2023
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ปี 2567
1 5 downloads
October 25, 2023
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
1 6 downloads
October 24, 2023
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นฯ ” ประจำปี 2567
1 4 downloads
September 14, 2023
สวพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณเงินกองทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
1 1 download
August 31, 2023
รับสมัครอาจารย์ในสังกัดสถาบันการศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในโครงการ TALENT MOBILITY
1 3 downloads
August 28, 2023
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
1 11 downloads
June 12, 2023
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1 3 downloads
May 12, 2023
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาสู่การค้นหา” และพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย
1 2 downloads
May 5, 2023
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2567
1 6 downloads
March 20, 2023
ประชาสัมพันธ์เปิดรับเอกสารเชิงหลักการเบื้องต้นเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567
1 6 downloads
March 3, 2023
ประชาสัมพันธ์เปิดรับเอกสารเชิงหลักการเบื้องต้นเพื่อขอรับงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ปีงบประมาณ 2568
1 19 downloads
March 3, 2023
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 3 downloads
January 30, 2023
วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
1 1 download
January 30, 2023
ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2566
1 2 downloads
January 27, 2023
สวพ.มรส. ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม ความรู้เบื้่องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นข้อมูล และเทคนิคการยกน่างคำขออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
1 0 download
January 26, 2023