ยินดีต้อนรับสู่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Faculty for Value Experience and Innovation Management

คณะแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์

    No blog post found.

บริการวิชาการ

    No blog post found.

งานวิจัย

No blog post found.

ผลงานนักศึกษา

No blog post found.

กิจกรรมนักศึกษา

    No blog post found.

อัตลักษณ์

ใฝ่รู้ สู้งาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

เป็นคณะแห่งบริหารจัดการที่ทันสมัย และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม