ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของประเทศ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากร

 

หมายเหตุ

1. ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อได้ที่คณะวิทยาการจัดการ เพื่อรวบรวมและส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทางระบบสารบรรณาอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย โดยไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ ส่งมายังสถาบันวิจัยแลพัฒนา ทางอีเมล ird_center@hotmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดแนบท้าย

1. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)

3. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)

4. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของประเทศ

5. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.