กองบรรณาธิการและสำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล”

โครงการสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองบรรณาธิการและสำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล จัดโดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมสุคนธา ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม เซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัลกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ มาขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ ) พร้อมรับทราบนโยบายการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) การสาธิตการสมัครสมาชิก การจัดทำข้อมูลในรูป comma separated values file หรือ .csv และการนำข้อมูลเข้าระบบในการขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาประเทศด้วยผลงานวิจัยและองค์ความรู้ เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะด้านสารสนเทศการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายให้บริการสารสนเทศด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล ด้วยการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับงานวิจัย ให้แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และที่ผ่านมาศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ได้ดำเนินการออกรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ให้กับรายงานวิจัย วิทยานิพนธื และบทความวารสาร สำหรับปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เพิ่มการให้บรืการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ วัตถุดิจิตัลประเภทสื่อมัลติมีเดีย ทั้งรูปภาพ ภาพยนตร์ แอนนิเมชัน เสียง เอกสารและวัตถุดิจิทัลประเภทอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่จะมาขอรับบริการออกรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับวัตถุดิจิทัล ประเภทอื่น ๆ

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม

นโยบายการบริการ รหัสตัวระบุวัตถุดิจิจทัล (ดีโอไอ)   [PDF]

การให้บริการศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   [PDF]

การขอรับบริการรหัส DOI แบบออนไลน์   [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.