วจก จับมือ ซีพีออลล์ มอบโอกาส นศ.ทำงานช่วงปิดเทอมร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

working-7-eleven-summer-40

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสำนักทรัพยากรบุคคลมณฑล RSN  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้ทำความร่วมมือในการมอบโอกาสการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์โดยการทำงาน ณ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อิเลฟเว่น (7-ELEVEN) อำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ศูนย์การเรียนรู้และการลงทุน (SET IC) ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

working-7-eleven-summer-40
working-7-eleven-summer-40

 

ในพิธีการดังกล่าว ตัวแทนของทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ นางสาวกมลวรรณ เหล่ายัง (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ) ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (หัวหน้าหน่วยพัฒนาความร่วมมือ) และอาจารย์ในหน่วยพัฒนาความร่วมมือ ตัวแทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) คุณนพดล ยอดยิ่ง (ผู้จัดการสำนักทรัพยากรบุคคลมณฑล RSN) และ คุณวริทธิ์ อักษรสาร (เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักทรัพยากรบุคคลมณฑล RSN) ได้ร่วมพูดคุยรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานในสถานประกอบการจริง ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา มีรายได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง รวมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างสมรรถนะสู่การเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ทำงานเป็น มีความแข็งแกร่งและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งทุกฝ่ายได้ตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

 

working-7-eleven-summer-40
working-7-eleven-summer-40
working-7-eleven-summer-40
working-7-eleven-summer-40

 

กรอบและแนวทางความร่วมมือ ประกอบด้วย

  1. สถานประกอบการดำเนินการรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่ได้ทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนไว้อยู่แล้ว) เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ช่วงปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน รวมทั้งการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2. สถานประกอบการจัดปฐมนิเทศเพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน และสอนงานขณะปฏิบัติจริงโดยครูพี่เลี้ยง ตลอดจนติดตามดูแลนักศึกษาระหว่างการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่
  3. สถานประกอบการให้ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพเป็นรายเดือนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนที่พักระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน และมอบเกียรติบัตรเมื่อการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
  4. คณะวิทยาการจัดการ จัดส่งคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ

ระยะเวลาความร่วมมือ

บันทึกความร่วมมือนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกันเป็นระยะเวลาสามปี ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่สนใจ สามารถติดตามและอ่านรายละเอียดได้ที่ เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทำงานช่วงปิดภาคเรียน ร้าน 7-ELEVEN

working-7-eleven-summer-40

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.