สาขาวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.กำแพงเพชร

welcome-fmskpru-03

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมปัจจักขภัติ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ภัทรวดี อินทปันตี ประธานสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการจัดทำหลักสูตร ด้านกิจการนักศึกษาและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดทำหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานปัจจุบันและการมุ่งผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

 

welcome-fmskpru-03

 

welcome-fmskpru-03

 

welcome-fmskpru-03

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.