แบบฟอร์มการยื่นขอการรับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (อัปเดต 8 พ.ย. 2561)

ขอแจ้งให้นักวิจัยรับทราบ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการยื่นขอการรับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561) สำหรับนักวิจัยที่ต้องการยื่นขอการรับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ดังนี้

 

ดาวน์โหลด

  1. ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการใหม่   [DOC]
  2. ขั้นตอนการดำเนินการภายหลังการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการที่ผลการพิจารณาประเภท 2 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง   [DOC]
  3. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   [DOC]
  4. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย   [DOC]
  5. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form)   [DOC]
  6. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี)   [DOC]
  7. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี)   [DOC]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.