วจก. อบรม กม.ลิขสิทธิ์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

copyrightlaw-07

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตสื่อของคณะวิทยาการจัดการ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล และ อาจารย์เสสินา นิ่มสุวรรณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

Blog Attachment