ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมธุรกิจการแปรรูปเห็ด”

{edocs}/document/mscnews/2014/0743.pdf,100%,500{/edocs}

ลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ ภายในวันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2557

ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมธุรกิจการแปรรูปเห็ด”  [pdf]