ขอเชิญร่วมโครงการการอบรมจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่นใหม่

media-ethics

กำหนดการโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับสื่อมวลชนรุ่นใหม่
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้อง ออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

——————————————————————-

08.00 – 09.00 น.       ลงทะเบียน รับของที่ระลึกอาหารว่าง

08.30 – 09.00 น.       พิธีเปิด

                              กล่าวรายงานโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

                              กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ประโชยน์  คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

09.00 – 12.30 น.       บรรยายในหัวข้อ “อะไรกันนะ…จริยธรรมสื่อ”  โดย
คุณวิชาญ อุ่นอก เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

                              บรรยายในหัวข้อ “คุยเรื่องจริยธรรมสื่อ ไม่ถือว่าเชย”  โดย
ผศ.ดร.พนมสิทธิ์  สอนประจักษ์  ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

12.00 – 13.30 น.       รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 – 17.00 น.       การเสวนาหัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อรับใช้สังคม”  โดย
รศ.สดศรี  เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคุณวรรณสิงห์  ประเสริฐกุล จากรายการพื้นที่ชีวิต
ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
ดำเนินรายการโดย อาจารย์นาวิน  วงศ์สมบุญ สาขานิเทศศาสตร์

                              กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดงานโดยอาจารย์วิริยะ  กลื่นเสาวคนธ์
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและถ่ายภาพร่วมกัน

ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับสื่อมวลชนรุ่นใหม่  [pdf]