อบรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

training-creative-media-to-the-public-01

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษได้ออกให้บริการอบรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผิน โตทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรในการคิดค้น สร้างสรรค์และผลิตสื่อการเรียนรู้การประชาสัมพันธ์ และเป็นเครื่องมือในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพชุมชน ณ ห้องทิวลิป 2 โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.