โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

the-student-orientation-training-of-internship-term-1-2561-01

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนึกถึงความสำคัญของการฝึกงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน การปฏิบัติตนในระหว่างฝึกงาน การปฏิบัติตนภายหลังการฝึกงาน และชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง MSc07 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.