คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2557

parent-meeting-2557

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์และผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยและภายนอก โดยในช่วงเช้ามีการแสดงละครเวที และร้องเพลงประสานคอรัส จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสโมสร คณะวิทยาการจัดการ  ถัดมาเป็นการกล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมีการมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมเด่น ก่อนที่จะพบกับนายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมบริหารคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มย่อยตามสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาได้พบปะพูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้ปกครองและนักศึกษา ก่อนเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา

{AG}parent-meeting-2557{/AG}