โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

qa-within-the-curriculum-2560-29

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการประเมินตามเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของคณะวิทยาการจัดการ และพร้อมรับการประเมินทุกรูปแบบ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 11 หลักสูตร ทุกหลักสูตรอยู่ใน ระดับคุณภาพดี

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.