เชิญชวนส่งเรียบความ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” เข้าประกวด