ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557 เท่านั้น

กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ