ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

thailand-research-expo-2018

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบงานวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคินเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ในวงกว้าง และเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัติกรรมระดับประเทศ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม เช่น ภาคการประชุม/สัมมนา ภาคนิทรรศการ กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องงานวิจัย ฯลฯ

สำหรับรายละเอียดกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ หรือขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจสามารถเปิดดูได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th หรือ เพจเฟซบุ๊ค Thailand Research EXPO

 

ดาวน์โหลด/เอกสาร

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”   [PDF]

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมหมู่คณะ (ส่วนจังหวัด/ท้องถิ่น) ในงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”   [PDF]

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.