วจก. จัดอบรมเทคนิคการสอนออนไลน์อย่างไรให้ ปัง ปัง ปัง

ttoi-01

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดโครงการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่ผสมผสานให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธีและสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน กับแต่ละสถานการณ์ และแต่ละสิ่งแวดล้อม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B403 ชั้น 4 โซน B อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคุณสุทธิศิลป์ สุขสบาย ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

  1. เทคนิคการสอนออนไลน์ให้น่าสนใจ   [PDF]
  2. คู่มือการทำสื่อการสอนออนไลน์   [PDF]

 

ttoi-01

 

ttoi-01

 

ttoi-01

 

ttoi-01

 

ttoi-01

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.