โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิทยากรกระบวนการ

ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิทยากรกระบวนการ
วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2556  เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย  อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
ลงชื่อสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ