โครงการนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

img-09

 งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (internship) ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ตามที่บรรจุอยู่ในโครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือจำนวนไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในช่วงระยะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 14 – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการทั่วไป และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ และ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน)  เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์)

 

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แยกตามสาขาวิชา

สาขาวิชา จำนวน (คน) สถานประกอบการ (แห่ง)
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
   แขนงวิชาการตลาด 51 37
   แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 1 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 4
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   แขนงวิชาสื่อสารมวลชน 6 4
   แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ 2 2
รวม 65 50

 

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ นางเจนจิรา คงกะพันธ์ (เจ้าหน้าที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) จะรวบรวมข้อมูลโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งหมดนำเสนอผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง วางแผนพัฒนาเสริมทักษะ ความรู้ให้นักศึกษา เช่น ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา ด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการสื่อสาร และด้านบุคลิกภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในรูปแบบของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สอดแทรกในรายวิชา หรือการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.