กำหนดการกิจกรรม ล้อมวงเล่า เรื่องราวความสำเร็จ MSc SPORTS NIGHT

MSc-sports-night

กิจกรรมล้อมวงเล่า เรื่องราวความสำเร็จ MSc SPORTS NIGHT
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 17.30 – 22.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี

MSc SPORTS NIGHT

 

กำหนดการ

17.30 น.                 ลงทะเบียน
18.00 น.                 คณบดีกล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมรับประทานอาหาร
18.30 น.                 ชมการประมวลภาพความสำเร็จของคณะวิทยาการจัดการในปีที่ผ่านมา
18.40 น.                 มอบรางวัลและเกียรติเชิดชูบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มอบรางวัลและเกียรติเชิดชูนักวิจัยดีเด่น มอบรางวัลและเกียรติเชิดชูหลักสูตรดีเด่น บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในรอบปี
20.30 น.                 เล่นเกมส์สานสัมพันธ์น้องพี่ วจก.
21.00 น.                 จับสลากรับของรางวัล
21.30 น.                 ผู้บบริหารคณะวิทยาการจัดการกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
22.00 น.                 คณบดีกล่าวปิดงาน

 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  1. เพื่อสรุปประมวลภาพผลงานความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมาของคณะวิทยาการจัดการ
  2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  3. เพื่อมอบรางวัลเชิดชูบุคลากรด้านวิจัย และด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีในหมู่คณะ

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.