การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานร่างหลักสูตร การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร

innovation-management-executives-04

จากการที่กรรมการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และสถานประกอบการในพื้นที่ มาร่วมในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างหลักสูตร ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และกรรมการฯ ได้มีการปรับแก้ตามคำแนะนำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์ของการจัดทำร่างหลักสูตร ทางกรรมการเล็งเห็นว่าควรจัดให้มีการเข้าศึกษาเยี่ยมชมดูในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศที่มีประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานและประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรของคณะ ทางกรรมการร่างฯ ได้ติดต่อประสานงานขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 2 สถาบันการศึกษา ดังนี้

ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีเนื้อหาดังนี้

 1. ศึกษาการบูรณาการในการใช้ Management และ Digital Tools (Data Analytics, Big Data, IS, IT) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด Innovation ที่เกี่ยวกับ Management
 2. ศึกษา Innovation ที่เกิดจากการเรียนในหลักสูตร
 3. ศึกษา ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
 4. ศึกษา Software ที่ใช้เพื่อการจัดการ เช่น ERP, CRM, SCM, Data Warehouse และ Big data รวมถึงการได้มาซึ่ง Software ดังกล่าว เช่น เช่า ซื้อ หรือขอความร่วมมือจากตัวแทนของ Software เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 1. ศึกษาการเรียนการสอนแบบใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด(International)
 2. ศึกษาถึงสภาวการณ์มีงานทำหลังจากจบการศึกษาว่ามีข้อได้เปรียบกว่านักศึกษาทั่วไปอย่างไร
 3. มหาวิทยาลัยมีมาตรการอย่างไรต่อนักศึกษาที่ปรับตัวช้าในการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
 4. ศึกษาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
 5. ศึกษาซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการจัดการในธุรกิจ เช่น ERP, CRM, SCM, Data Warehouse และ Big data รวมถึงแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์ดังกล่าว เช่น เช่า ซื้อ หรือขอความร่วมมือจากตัวแทนของซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์ และโอเพ่นศอสต์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี

ผลจากการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

 1. กรรมการร่างหลักสูตรฯ ได้มีการพูดคุย และหารือโดยการนำข้อมูลที่ได้จากการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานมาประยุกต์และปรับใช้ในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว คือจากเดิมที่กำหนดว่า จะขอเปิดหลักสูตรเฉพาะแผน ข ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์ในการทำงานหลังจากการที่เข้าศึกษาดูงานทั้งสองสถาบัน จึงเกิดความคิดต่อยอดในการเปิดหลักสูตรแผน ก ในลักษณะ 4+1 (R&D)โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และต้องการศึกษาในระดับปริญญาโทควบคู่กัน ซึ่งกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวทาง มรส. ได้มาจากนักศึกษาของตนเองในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแขนงวิชาธุรกิจออนไลน์ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (คณะครุศาสตร์)ซึ่งเป็นจุดขายและดึงดูดให้กับหลักสูตร เป็นการบูรณาการศาสตร์และใช้ทรัพยากรร่วมกันในองค์กร
 2. การจัดตั้งบริษัทจำลอง กรรมการร่างหลักสูตรฯ เล็งเห็นว่าหลักสูตรควรมีการจัดตั้งบริษัทจำลอง โดยทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการในท้องถิ่นในการจัดตั้ง ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการจริง ซึ่งเป็นการเปิดตัวในความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้สถานประกอบการรู้จัก กอปรกับการได้งานทำของนักศึกษา อีกทั้งยังคงใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกด้วย
 3. แนวคิดในการจัดทำความร่วมมือระหว่างสถาบัน(MOU)กับบริษัทต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรไม่เพียงแต่วงการการศึกษาเท่านั้น
 4. ทราบแหล่งข้อมูลในการจัดหาซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ในการจัดการกระบวนการเรียนการสอน
 5. ทางหลักสูตรได้พันธมิตรทางการศึกษาเพิ่มเติมทั้งสองสถาบันที่ได้ไปศึกษาดูงาน และทั้งสองสถาบันยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำ ปรึกษา หารือ
 6. แนวคิดในการบูรณาการศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาทุกคนได้เรียนกับอาจารย์ทุกท่านทั้งสองศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการคิดในการนำศาสตร์สองศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการทำโครงงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

บันทึกเล่าสู่กันฟังโดยกรรมการร่างหลักสูตรฯ

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล
ดร.เกวลิน อังคณานนท์
ดร.นนทศักดิ์ จันทร์ชุม
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.