วจก.สายสนับสนุน ยกทัพเยือนภาคอีสานมุ่งศึกษาดูงานการจัดการสำนักงานยุคใหม่

study-visit-korat-2018-16

เมื่อวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์จุฑารัตน์ ธาราทิศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกเดินทางสู่ภาคอีสานเพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดการสำนักงานยุคใหม่ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นอย่างดี การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการสำนักงานยุคใหม่ กระบวนการทำงาน รูปแบบการบริหารงานสำนักงาน การประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักงาน และได้เดินชมบรรยากาศสำนักงานคณบดี ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้รับโอกาสเข้าเยี่ยมชมเรือนโคราช และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาวนครราชสีมา

ตลอดระยะการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา คณะศึกษาดูงานได้มีโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานบริการการศึกษากับสำนักเทคโนโลยีสังคม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

 

วรพล เจนวิไลศิลป์ รายงาน
ธนากร โพชากรณ์ ภาพ

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.