ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

poster-sru-research-15th

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

sru-research-15th

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.