ขอแจ้งกำหนดการแข่งกีฬา SRU Spirit เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556