SRU Retail Innovator Camp ค่ายปลูกฝังทักษะ Design Thinking สู่ระดับชาติ

sruric-2018-01-display

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น อาจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ศยามล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการ “ SRU Retail Innovator Camp ค่ายนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก ” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 วัน 2 คืน

 

sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display

 

SRU Retail Innovator Camp ค่ายนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีและฝึกทักษะกระบวนการทางความคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจค้าปลีก และสามารถนำไปบูรณาการกับรายวิชาสัมมนาธุรกิจค้าปลีก การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งเพื่อต่อยอดไปสู่การทำโปรเจคจบของนักศึกษา

 

sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display

 

โครงการในครั้งนี้ หลักสูตรได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการอบรมทักษะนวัตกรรมทางธุรกิจแนวหน้าของประเทศ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ คุณปาพจน์ ตันสุวรรณ ผู้ชํานาญการ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ส่งเสริมองค์กรคุณภาพ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน)  โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ผ่านการเป็นโค้ชที่ปรึกษาและเมนเทอร์ ด้านการสร้างนวัตกรรมและการจัดการความรู้ ได้ถ่ายทอดความรู้กับนักศึกษาในกิจกรรมภาคบรรยาย เรื่อง Mega Trends และ Technology Disruption การสร้างนวัตกรรมในบริบทของซีพีออลล์ ตลอดจนการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน Workshop เรื่อง Design Thinking เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการการคิดและการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม โดยนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบนวัตกรรมตามโจทย์ที่ได้รับ พร้อมนำเสนอผ่าน Prototype ซึ่งจากการให้คำแนะนำของวิทยากรและอาจารย์ต่อการนำเสนอของนักศึกษา สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาเริ่มเข้าใจกระบวนการและรูปแบบของนวัตกรรม รวมทั้งสามารถตีโจทย์และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี

 

sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display

 

อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การตื่นตัวเรื่องการอบรมทักษะทางนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาควิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนด้านธุรกิจที่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ ตลอดเวลา เนื่องจากในปัจจุบัน การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพแบบ Work-based Learning ที่หลักสูตรเปิดอยู่ในขณะนี้ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว หลักสูตรจึงตระหนักถึงความจำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถแบบ Multi Skills คิดเป็น สร้างสรรค์เป็น พลิกแพลงเป็น และสามารถเอาตัวรอดได้ ในโลกที่ทุกสิ่งกำลังจะถูก Disrupt แม้แต่แรงงานมนุษย์ที่จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ หลักสูตรจึงได้จัดกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมโลกยุคปัจจุบันให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดโครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมอีกด้วย

 

sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display
sruric-2018-01-display
                                                                                                         ธนากร โพชากรณ์ รายงาน

 

คลิกดูภาพทั้งหมด  โครงการ “SRU Retail Innovator Camp ค่ายนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.