ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยได้ และสามารถสามารถเปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/conference2018

 

หมายเหตุ ส่งบทความวิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 

ดาวน์โหลด  แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธนีวิจัย ครั้งที่ 14  [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.