5 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภาคใต้ ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย วจก. 5+2 ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดภูเก็ต ด้าน มรส.รับธงพร้อมเป็นเจ้าภาพใหญ่ปีหน้า

fi-seminar-ms-8-times-2018

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ “วจก. 5+2” ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ หลักสูตร งานวิจัย และความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรจาก 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

กิจกรรมหลักของโครงการครั้งนี้คือการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจากทุกมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นตัวแทนคณะในการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร Work-based Education ในความร่วมมือกับสถานประกอบการ การพัฒนาและการดูแลนักศึกษารวมทั้งการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสทางอาชีพของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ภายหลังจากการนำเสนอหลักสูตรเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มหลักสูตร กลุ่มบริหารกิจการนักศึกษา และกลุ่มบริหารสำนักงาน พร้อมนำเสนอแนวปฏิบัติจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ที่ประชุม

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยบนเวทีสัมมนาในครั้งนี้ว่า เครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการ “วจก. 5+2” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะผ่านการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย หรืองานพัฒนานักศึกษา ซึ่งสำหรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั้น มีแผนงานในการส่งเสริมและพัฒนางานทุกส่วนของคณะให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของชาติ มีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานและการผลิตบัณฑิตให้รอบรู้และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร Work-based Education เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถด้านการทำงาน มีประสบการณ์ในสายอาชีพควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ประเด็นเหล่านี้ก็ต้องผ่านการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้จากเครือข่ายความร่วมมือ

นอกจากนี้ โครงการสัมมนาเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ วจก. 5+2 ครั้งที่ 8 มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในเครือข่ายความร่วมมือ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวนพาเหรดภายใต้ธีม “วัฒนธรรมประจำจังหวัด” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จำลอง “เรือพระ” ที่เป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดขึ้นมาและแห่เข้าสู่สนามกีฬาอย่างงดงามพร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งกันกีฬาสานสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ โดยในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทุกประเภท และดำเนินการรับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งถัดไป

 

มณกันต์ สมเกื้อ ภาพ
ธนากร โพชากรณ์ รายงาน

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.