รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ทุนคุณตัน ภาสกรนที

คณะวิทยาการจัดการ แจ้งการรับสมัครนักศึกษาที่คลาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ทุนคุณตัน ภาสกรนที โดยแบ่งประเภทเป็น ทุนคุณตัน ภาสกรนที (ทุนให้เปล่า) และทุนคุณตัน ภาสกรนที (ทุนกู้ยืมเฉพาะกิจ)

การรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา อาคารคณะวิทยาการจัดการ 2 และสาขาที่สังกัด โดยขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 ก่อน 16.30 น.

 

 1. ทุนคุณตัน ภาสกรนที (ทุนให้เปล่า) คุณสมบัติผู้ขอรับทุนคุณตัน ภาสกรนที (ทุนให้เปล่า)
  1.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 ทั้งนี้หากผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 ให้ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
  1.3 ขาดแคลนทุนทรัพย์
  1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
 2. ทุนคุณตัน ภาสกรนที (กู้ยืมเฉพาะกิจ) คุณสมบัติผู้ขอรับทุนคุณตัน ภาสกรนที (ทุนกู้ยืมเฉพาะกิจ)
  2.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2.2 ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2.3 สามารถคืนเงินกู้ยืมได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญา
  2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย

 

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ทุนคุณตัน ภาสกรนที

ทุนคุณตัน ภาสกรนที (ทุนให้เปล่า)

ทุนคุณตัน ภาสกรนที (กู้ยืมเฉพาะกิจ)

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.