กำหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ

assessing-quality-of-education-2556

กำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557
ณ ห้องปัจจักขภัติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง    ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ปราณี  เพชรแก้ว           กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร      กรรมการ
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม        กรรมการ
อาจารย์ศุภชัย  ดำคำ                           กรรมการ
ดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ                          กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุภาวดี  ใกล้ถิ่น                        กรรมการและเลขานุการ

เวลา  08.30 – 08.45 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.     พิธีเปิด โดย ดร.วัฒนา รัตนพรหม
นำเสนอวีดีทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี

        09.30 – 10.00 น.     ประธานกรรมการ  แจ้งรายละเอียดของการประเมิน ประกอบด้วยรูปแบบ
และวิธีการประเมิน กำหนดการตรวจเยี่ยม และวัตถุประสงค์ของการประเมิน

        10.00 – 12.00 น.     คณะกรรมการตรวจเอกสาร / หลักฐานตามตัวบ่งชี้ และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบข้อมูล

        12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.     คณะกรรมการตรวจเอกสาร / หลักฐานตามตัวบ่งชี้ และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบข้อมูล

14.30 – 15.00 น.     คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน

15.00 – 16.00 น.     สรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา (เชิญผู้บริหารคณะ  ผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง)

        16.00 น.                ปิดการประเมิน

ดาวน์โหลด กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจำการศึกษา 2556  [pdf]