ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2557