ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ ช่างคิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้อง Convertion Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.