สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ลงแขกหนำข้าวเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่อินทรีย์

rice-cultivation

20 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการลงแขกหนำข้าวเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่อินทรีย์ นําภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่และหน่วยงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ทีมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสาธิตวิธีการหนําข้าวไร่ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เรียนรู้นอกห้องเรียน จากทฤษฎีความรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง ณ แปลงเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่อินทรีย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรายการแหลงข่าวชาวใต้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้ (NBT 11)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ลงแขกหนำข้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.