ธุรกิจค้าปลีก มรส. และ ซีพีออลล์ จัดประชุมความก้าวหน้า ตอกย้ำ 4 ปี ความเข้มแข็งเครือข่าย Work-based Education

RBM-Anuual Meeting-2018-Display

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักประสานรัฐกิจและฝ่ายทรัพยากรบุคคลมณฑล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “การประชุมความก้าวหน้าความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2561″ ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและร่วมวางแผนการพัฒนาหลักสูตรในปีหน้าให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน และโลกการทำงานภาคธุรกิจในอนาคตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

 

อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2560 ต่อที่ประชุม ประกอบด้วยข้อมูลผลการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติทุกภาคเรียน การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ประเด็นปัญหาของนักศึกษารายกรณี แผนการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 แผนกิจกรรมการดำเนินงานในปี 2561-2562 การทบทวนสัญญาความร่วมมือรอบใหม่และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2563 ตลอดจนสรุปรายงานสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำนวน 4 รุ่น ซึ่งขณะมีนักศึกษาคงอยู่จำนวน 204 คน และนักศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุมัติทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ในภาคเรียนที่ 1/2561

 

RBM-Anuual Meeting-2018-Display
RBM-Anuual Meeting-2018-Display
RBM-Anuual Meeting-2018-Display

 

คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนจากบริษัท กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนของบริษัทประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญในครั้งนี้คือ โอกาสความก้าวหน้าในการฝึกงาน โครงการALL STAR ที่ขณะนี้มีนักศึกษาอยู่ระหว่างการคัดเลือกในรอบแรกและรอการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 7 คน รวมทั้งช่องทางการบรรจุงาน “Career Path” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษากลางปีหน้า จำนวน 38 คน โดยนักศึกษาทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในการบรรจุงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 2 และผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ขึ้นอยู่กับผลคะแนนการฝึกประสบการวิชาชีพในภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ SBP (Store Business Partner) สำหรับพนักงาน และโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงานตามความสามารถของนักศึกษาในอนาคต

 

RBM-Anuual Meeting-2018-Display
RBM-Anuual Meeting-2018-Display

 

คุณนพดล ยอดยิ่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมณฑล และคุณวริทธิ์ อักษรสาร เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลมณฑล ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบุคคลผู้ดูแลนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ณ อำเภอเกาะสมุย เข้าร่วมประชุม กล่าวว่า ฝ่ายบุคคลได้ดูแลนักศึกษาอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือ การผลักดันและให้โอกาสด้านการทำงานให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในรุ่นแรก ที่มีหลายคนฉายแววและมีความโดดเด่นพร้อมที่จะเติบโตได้ อีกทั้งนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลนักศึกษารุ่นน้องต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย โดยในเร็ว ๆ นี้ ฝ่ายบุคคลมณฑลจะจัดกิจกรรม “Career Day” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มดังกล่าว เพื่อชี้แนะช่องทางความก้าวหน้าอีกครั้งในปีหน้า ซึ่งจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง

 

RBM-Anuual Meeting-2018-Display
RBM-Anuual Meeting-2018-Display

 

ด้าน ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เผยว่า การร่วมมือในการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถือว่าประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทุกหลักสูตรในการตระหนักถึงการออกแบบพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการกับการทำงานโดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่ทำงานเป็นและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจ อีกทั้งการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนตามที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งคณบดีได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทได้มีการติดตามดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีและให้การอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

 

ธนากร โพชากรณ์ รายงาน

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.