ข่าวงานวิจัย

รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน ปีงบฯ 2562

  ดาวน์โหลด  รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบ..

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย”

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการ..

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น”

  ดาวน์โหลด  การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์ ศิลป์ กับ..

ขอแจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ดาวน์โหลด  ขอแจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนแผ่นดิน ประจำป..

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบ 2563 (เป้าหมายที่ 3)

  ดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำ..

บริษัทนำเที่ยว นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจจนได้รับรางวัลในแคมเปญ Thailand Food Tourism Challenge

บริษัทนำเที่ยว ทีม 5 R ได้นำเอางานวิจัยเรื่อง ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อเชื่อมโ..