ข่าวงานวิจัย

รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบ 2562

  ดาวน์โหลด  รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิ..

นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า(รอบ 6 เดือน) เงินกองทุนวิจัย ปีงบฯ 2561

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครง..

รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน ปีงบฯ 2562

  ดาวน์โหลด  รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบ..

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย”

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการ..

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น”

  ดาวน์โหลด  การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์ ศิลป์ กับ..