ข่าวงานวิจัย

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ  [pdf]   download u..

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของผู้เรียน

  ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ..

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

  ดาวน์โหลด องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย  [pdf]   Download Nulled WordPress Themes

โครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ไ..