หน่วยวิจัยเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย และการวิจัยหัวข้อ Agri-tourism and Sustainable Rural Development in North-East India: Lessons from Thailand 

exchange-academic-cooperation-01

เมื่อวันวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะทำงานหน่วยวิจัย และนักวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนหารือร่วมกับ Dr.Sumedha Dutta, Central University of Punjab นักวิจัยแลกเปลี่ยนอินเดียมาไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-CICSSR) และ ผศ.ดร.ดลพร เผือกคง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การวิจัยหัวข้อ Agri-tourism and Sustainable Rural Development in North-East India: Lessons from Thailand

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.