นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า(รอบ 6 เดือน) เงินกองทุนวิจัย ปีงบฯ 2561

display-research-report-6-months

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการวิจัย ตลอดจนให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักวิจัย ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ จำนวน 3 ท่าน รายชื่อดังนี้

1. ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล
2. ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
3. รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ

 

display-research-report-6-months
display-research-report-6-months
display-research-report-6-months
display-research-report-6-months
display-research-report-6-months
display-research-report-6-months

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.