เปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถยื่นคำของงบประมาณ (แผนงาน) ผ่านระบบ TIRAs ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562

 

นักวิจัยที่สนใจสามารถจัดทำคำของงบประมาณ (แผนงาน) ตามแบบฟอร์มดังแนบ โดยจัดส่งคำของบประมาณผ่านระบบ TRAS และส่งฉบับจริงผ่านคณะต้นสังกัด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 โดยสามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://research.sru.ac.th/documents/form/

 

announcement-research-proposal-budget-land-2020

 

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.