นักวิจัย วจก ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้บริบทด้านวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติ

research-knowledge-exchange-project-03

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนักวิจัยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นทางการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง การเงินและกลยุทธ์ กับ Dr. A.N. Vijayakumar, Associate Professor form Indian Institute of Plantation Management (IIPMB), Jnana Bharathi Campus, India ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

research-knowledge-exchange-project-03
research-knowledge-exchange-project-03

สาระสำคัญของการเสวนาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ อยู่ในบริบทของการพูดคุยเกี่ยวกับการทำความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแนะนำมหาวิทยาลัย Jnana Bharathi Campus, India และหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท

 

research-knowledge-exchange-project-03

ด้าน ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวว่า ในอนาคตคณะฯ เล็งเห็นความสำคัญของการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัย และในอนาคตคณะฯ จะติดต่อเชิญนักวิจัยต่างชาติมาร่วมเสวนาแลกเปลียนในการประชุมวิชาการระดับชาติ

 

research-knowledge-exchange-project-03
research-knowledge-exchange-project-03
research-knowledge-exchange-project-03

และในช่วงบ่าย  Dr. A.N. Vijayakumar, Associate Professor form Indian Institute of Plantation Management ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ห้อง MSC2-07 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.