ข้อเสนอทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ดาวน์โหลด

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2. ปฏิทินการดำเนินงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557-2560

4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านและประเมินผลงานวิจัย

5. แบบเสนอแผนงานวิจัย(ว-1ด)

6. แบบเสนอโครงการวิจัย(ว-1ช)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)

8. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่8 (พ.ศ.2555-2559) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://research.sru.ac.th/th/download.html หรือ http://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid-1012