ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

announcement-research-fund-63

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [DOC]
  2. รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [PDF]
  3. ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [PDF]
  4. ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 – 2564  [PDF]
  5. แผนปฏิบัติงานการจัดทำข้อเสนอโครงการ การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [PDF]
  6. หลักเกณฑ์การเขียนงบประมาณงานวิจัย  [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.