โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23- 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร

 

detail-research-article-writing-8th-2020

 

ดาวน์โหลด   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563  [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.