โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร” เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรและวิทยากร  ณ ห้อง MSC2-07 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.