วจก. ประชุมบุคลากรออนไลน์ เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2563

rns-07

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้เชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 1/2563 ณ ห้องภูมิพลินทร์ โซน A ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และการประชุมแบบออฟไลน์ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

 

rns-07

 

rns-07

 

โดยมี ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุม การตอบขอซักถามรูปแบบการจัดการสอน 1/2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากร การร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรด้านต่าง ๆ เพื่อคณะฯ จะได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมให้ทันก่อนการเปิดภาคการศึกษา (29 มิถุนายน 2563)

 

rns-07

 

rns-07

 

rns-07

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.