การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

quality-evaluation-faculty-20

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 2 โซน B คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

quality-evaluation-faculty-20
quality-evaluation-faculty-20

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เป็นการประเมินตามเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดไว้ มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 2.) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของคณะวิทยาการจัดการ และ 3.) เพื่อพร้อมรับการประเมินทุกรูปแบบ

 

quality-evaluation-faculty-20
quality-evaluation-faculty-20

 

ลำดับขั้นตอน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดำเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ต่อด้วยแนะนำคณะกรรมการฯ พร้อมชี้แจงรูปแบบและวิธีการประเมิน ชี้แจงรายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ (อ้างอิงจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โดยเริ่มจากการตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน ผลการดำเนินงานของคณะฯ ที่ผ่านมาในรอบปีการศึกษา 2561 ถัดจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยตัวแทนจาก ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใข้บัณฑิต สุดท้ายคณะกรรมการจะรวบรวมคะแนนและประชุมหาข้อสรุป พร้อมนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้ผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (4.14 คะแนน)

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.